Reklamációs Kódex

A Cute Animal s.r.o. reklamációs szabályzata, adószám: 19060009, székhely: Kaprova 42/14, 110 00 Prága, Cseh Köztársaság (továbbiakban: "eladó").

I. Bevezető rendelkezések

Az eladó által nyújtott hibás teljesítésre (továbbiakban: "reklamáció") vonatkozó jogokat mindig a jelen reklamációs szabályzatnak megfelelően kell érvényesíteni. A reklamációs szabályzatban nem szabályozott ügyeket a Cseh Köztársaság jogrendszere irányadó. Az eladó megfelelő módon tájékoztatja a vevőt erről a reklamációs szabályzatról, és kérésére átadja azt írásban. A jelen reklamációs szabályzat az 89/2012 Sb. polgári törvénykönyv, hatályos szövege (továbbiakban: "Ptk.") és a 634/1992 Sb. fogyasztóvédelmi törvény, hatályos szövege (továbbiakban: "Fvt.") rendelkezéseivel összhangban áll.

A vevő köteles megismerni a Reklamációs szabályzatot és a Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: "ÁSZF") még a termék megrendelése előtt. A vevő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy köteles az eladó által szükséges együttműködést nyújtani a reklamáció intézéséhez, ellenkező esetben az állapottól függő határidők megfelelően meghosszabbodnak. A vevő a vásárlási szerződés megkötésével és a termék átvételével beleegyezik a jelen reklamációs szabályzatba.

A jelen reklamációs szabályzatban szereplő fogalmak meghatározása az ÁSZF fogalmi meghatározásai előtt érvényes. Ha a reklamációs szabályzat nem határozza meg a fogalmat, akkor az ÁSZF-ben meghatározott értelmezésben értelmezendő. Ha az sem határozza meg, akkor a jogszabályok által meghatározott értelmezésben kell értelmezni.

Az eladó nem felelős a hibáért:

  • ha az átvételkor már létezett, és a termék vételárából megállapodtak egy ilyen hib;
  • ha a termék használt, és a hiba megfelel az ilyen használati vagy kopási mértéknek, amely a vevő átvételekor már fennállt;
  • ha a terméken az időszakos használatból adódó kopás okozta a hibát, vagy ha ez a termék jellegéből adódik (például az élettartam lejárta miatt);
  • ha a vevő okozta a hibát, és ez a helytelen használat, tárolás, karbantartás, vevői beavatkozás vagy mechanikai sérülés miatt történt;
  • ha a kárveszély átvételét követően külső esemény okozta a termék károsodását, amely az eladó hatáskörén kívül esett.

 

II. Minőség az átvételnél

1. Az Ptk. 2161. §-ának megfelelően az eladó felelős a vevőnek, hogy a termék az átvételkor hibátlan, azaz a termék:

a) megfelel az egyeztetett leírásnak, típusnak, mennyiségnek, valamint minőségnek, funkcionális tulajdonságoknak, kompatibilitásnak, interoperabilitásnak és más egyeztetett tulajdonságoknak;

b) alkalmas azon célra, amelyre a vevő igényli és amellyel az eladó egyetértett

c) a megállapodott kiegészítőkkel és használati útmutatóval kerül kiszállításra, beleértve az összeszerelési vagy telepítési útmutatót.

2. Az eladó felelős a vevőnek az egyeztetett tulajdonságokon felül a következőkért:

a) a termék alkalmas azon célra, amelyre az adott típusú terméket általában használják, figyelembe véve a harmadik személyek jogait, jogszabályokat, műszaki szabványokat vagy az adott ágazat viselkedési kódexét, ha nincsenek műszaki előírások;

b) a termék mennyiségével, minőségével és egyéb tulajdonságaival, beleértve az életképességet, funkcióképességet, kompatibilitást és biztonságot, megfelel a hasonló típusú termékek általános tulajdonságainak, amelyeket a vevőnek ésszerűen elvárhat, tekintettel az eladó vagy más személy által tett nyilvános kijelentésekre a szerződési láncban, különösen a reklámokra;

c) a termék kiegészítőkkel kerül kiszállításra, beleértve a csomagolást, az összeszerelési útmutatót és más használati utasításokat, amelyeket a vevő ésszerűen elvárhat

d) a termék minősége vagy kivitelezése megfelel a minta vagy a sablon előírásainak, amelyeket az eladó a vevőnek a szerződés megkötése előtt átadott.

Ez az bekezdés nem vonatkozik, ha az eladó külön felhívta a vevő figyelmét arra, hogy egy tulajdonság eltér, és a vevő a szerződéskötéskor kifejezetten beleegyezett.

3. Ha a termék digitális tulajdonságokkal rendelkezik, az eladó biztosít ja, hogy az egyeztetett digitális tartalmak frissítései vagy digitális szolgáltatásai elérhetők a vevő számára.

4. Az egyeztetett frissítések mellett az eladó biztosítja, hogy a vevő számára azok a frissítések is elérhetők, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék az 1. és 2. bekezdésekben meghatározott tulajdonságait megőrizze, és hogy erre felhívják a figyelmet

a) ha a szerződés szerint digitális tartalmakat vagy digitális szolgáltatást kell biztosítani egy meghatározott időszakra, akkor két évig, ha a szerződés szerint a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás nyújtása két évnél hosszabb ideig tart, akkor az egész időszakban,

b) amennyi ideig a vevőnek ésszerűen elvárható, ha a szerződés szerint a digitális tartalmakat vagy digitális szolgáltatást egyszeri alkalommal kell biztosítani; ezt az adott termék típusától, a digitális tartalom vagy szolgáltatás jellegétől és az adott szerződéskötési körülményektől függően kell megítélni.

5. Ha a hiba egy év elteltével jelentkezik, úgy tekintendő, hogy a termék és / vagy a szolgáltatás hibás volt az átvételkor.

 

III. A teljesítés hibája miatt való jogok érvényesítésére vonatkozó határidő

1. A vásárló kifogást emelhet a termék hibái miatt a termék átvételétől számított 2 évig. Az "újszerű" minősítésű termékeknél (az "újszerű" termékek olyan használt termékek, amelyeket szakemberek ellenőriztek, majd "újszerű" minősítést kaptak) ez az időszak 21 hónapra csökkenthető. Használt termékeknél (a használt termékek olyan termékek, amelyek nem rendelkeznek hibával, és amelyek hiányos csomagolással rendelkezhetnek, de semmi sem akadályozza a teljes felhasználásukat) a jogok érvényesítésére vonatkozó határidő 12 hónapra csökkenthető. Az ilyen határidő-csökkentést a kereskedő az értékesítési igazolásban vagy a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek megerősítésére szolgáló igazolásban jelezni fogja. A határidő lejárta után a vevő nem érvényesítheti a jogait a hibás teljesítéssel kapcsolatban, hacsak a felek másképp nem állapodnak meg, vagy a kereskedő vagy a gyártó az előírt kötelezettségeiken felül különleges minőségi garanciát nyújt.

2. Amennyiben a digitális tulajdonságokkal rendelkező termék tárgya a vásárlásnak, és az érintett digitális tartalom vagy digitális tartalom szolgáltatása a szerződés alapján rendszeresen nyújtott, a vásárló a digitális hibákat a termék átvételétől számított két évig jelentheti be. Ha a teljesítési időszak meghaladja a két évet, a vásárlónak jogában áll az érintett hibákra hivatkozni.

3. A bíróság elismeri a vevő jogait a hibás teljesítés esetén, még akkor is, ha a vevő nem emelte fel a panaszt felesleges késedelem nélkül azután, hogy kellő gondossággal megállapíthatta volna azt. Az eladó azonban nem felelős a kárterjedelem növekedéséért, ha a vevő használja a terméket, noha tud a hibáról. Ha a vevő jogosan reklamál a hiba miatt az eladóval szemben, akkor az időszak, amely alatt jogait érvényesítheti a hibás teljesítésből, nem fut, amíg a vevő nem tudja használni azt.

4. A vevő tudomásul veszi, hogy a csere során nem fut az új határidő a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésére.

5. A hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésének időtartamát nem lehet tekinteni az áru élettartamának meghatározására, mivel az a termék tulajdonságaitól, karbantartásától és helyes használatától, valamint az eladó és a vevő közötti megállapodástól függ.

6. Az üzleti vevő esetében a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésének határideje eltérő lehet, ha ez a termék adott típusánál kifejezetten meg van jelölve, az ilyen meghatározott határidő elsőbbséget élvez.

 

IV. A jogok a hibás teljesítés esetén a fogyasztóknak

1. Ha a dolog hibás, a vásárló kérheti annak javítását. Választása szerint kérhet új, hibátlan dolgot vagy a dolog javítását, hacsak az egyik módja sem lehetséges vagy az aránytalanul magasabb költséggel jár a másik megoldáshoz képest. Ezt különösen a hiba jelentőségének, a hibátlan dolog értékének és annak szempontjából kell megítélni, hogy a másik megoldással a hiba mennyire lehet elhárítani a vevő számára jelentős nehézségek nélkül.

2. A eladó elutasíthatja a hiba elhárítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul magas költséggel jár, különösen a hiba jelentősége és a hibátlan dolog értéke szempontjából.

3. Ha

a)  az eladó elutasítja vagy nem hárítja el a hibát az 2170. § (1) és (2) bekezdése alapján,

b)  a hiba ismétlődik,

c)  a hiba jelentős szerződésszegés, vagy

d)  az eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hiba nem lesz a vevő számára jelentős nehézségek nélkül és időben elhárítva,

a vásárló kérhet méltányos árengedményt vagy elállhat a szerződéstől.

4. A méltányos árengedmény az értékcsökkenés és az eladónak a hibás dolog átvételéért kapott összeg különbsége.

5. Ha a dolog hibája jelentéktelen, a vásárló nem állhat el a szerződéstől; azaz a hiba nem jelentéktelen.

6. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, az eladó az árát visszatéríti a vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül az áru átvételekor vagy annak igazolásakor, hogy az árut visszaküldte.

 

V. Reklamáció érvényesítése

1. A vevő telefonon, e-mailen, írásban vagy személyesen a kereskedő üzletében jelzi a hibát. Ha a hibát írásban vagy elektronikusan jelzi, meg kell adnia az elérhetőségeit, a hiba leírását és a reklamáció rendezésének módjára vonatkozó igényét. Az áru reklamációjának benyújtásához használhatja az VOP részeként csatolt mintanyomtatványt, vagy az online űrlapot a www.techpanda.hu/rma weboldalon.

2. A kereskedő biztosítja egy dolgozó jelenlétét, aki fel van hatalmazva a reklamációk fogadására az üzlet nyitvatartási idejében. A reklamációt azonban azoknál az embereknél is be lehet nyújtani, akik erre jogosultak a vásárlótól kapott igazolásban, nyugtában vagy garancialevélben, ha a meghatározott személy a kereskedő helyén vagy a vevőhöz közelebbi helyen található.

3. A vevőnek az érvényesítési reklamációkor közölnie kell a kereskedővel, melyik jogot (reklamáció rendezésének módját) választotta. A kereskedő beleegyezése nélkül a választás módosítása nem lehetséges. Az árut megfelelő csomagolásban kell szállítani, hogy ne sérüljön, tisztának kell lennie, és tartalmaznia kell azokat az eszközöket, amelyek nélkül a reklamált terméket nem lehet használni vagy diagnosztizálni (azonban mindenképpen ajánlott az összes tartozékot mellékelni a reklamált termékhez).

4. A vevő tudomásul veszi, hogy ha a reklamált áruval nem szállítja az összes kapott tartozékot, akkor a vevő a szerződéstől történő elállás esetén visszakapja az árát, ami a hiányzó tartozék árától csökkentett összeg. 

5. A hiba elhárítása érdekében az eladó a saját költségén veszi át a dolgot. Ha a hiba elhárítása érdekében az eszköz demontálásra van szükség, amelynek összeszerelése megfelelt az eszköz természetének és céljának a hiba megjelenése előtt, az eladó eltávolítja a hibás eszközt és összeszereli a javított vagy új eszközt, vagy megtéríti a vele járó költségeket.

6. A vásárlónak bizonyítania kell, hogy jogosult a reklamációra, különösen be kell mutatnia a vásárlás dátumát, vagy a vásárlási bizonylatot, az eladó által a hibás teljesítésből adósságnak megfelelő kötelezettségvállalási igazolást, vagy más hiteles módon. A vásárló nem jogosult a reklamációra olyan hiba miatt, amelyet már korábban kifogásoltak, ha azon megfelelő kedvezményt kaptak a vételárból.

 

VI. Reklamáció rendezése

1. A reklamáció, beleértve a hibajavítást, legkésőbb 30 napon belül ki kell rendezni és a fogyasztót erről tájékoztatni a reklamáció bejelentésének napjától számítva, hacsak a kereskedővel nem egyeznek meg hosszabb határidőről. Ha e határidő eredménytelenül telik el, a fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől, vagy méltányos árengedményt kérhet. Ha az utolsó nap a szombatra, vasárnapra vagy ünnepnapra esik, akkor az utolsó nap munkanapnak számít, amely a legközelebb esik.

2. Ha a vevő vállalkozó, a kereskedőnek 40 napon belül ki kell eldöntenie a reklamációról. A vevő vállalkozót e döntésről az elérhetőségi e-mail címén értesítik.

3. A kereskedő vagy az engedélyezett szerviz megadja a vevőnek a reklamáció bejelentésének idejét, tartalmát, a reklamáció rendezésének módját írásban, azonnal a reklamáció bejelentése után. Ha a reklamációt személyesen jelentik be a boltban, a vevő igényelheti az igazolást azonnal papír formában, minden más esetben az igazolás e-mailben lesz elküldve. Az igazolás csak a reklamáció bejelentésének igazolására szolgál. A termék állapotát, amikor azt a vevő a kereskedőnek átadta, az eljárás során értékelik.

4. A reklamáció rendezésének módját és időtartamát a kereskedőnek írásban kell igazolnia a vevőnek. A vevő nem jogosult megváltoztatni a reklamáció rendezésének módját a kereskedő beleegyezése nélkül, kivéve, ha az általa választott megoldást lehetetlen vagy időben nem lehet megvalósítani.

5. A vásárló köteles 30 napon belül átvenni a reklamált terméket attól a naptól számítva, amikor az értesült a reklamáció rendezéséről. Ha ezt a határidőt elmulasztja, az eladó jogosult ésszerű raktározási díjat felszámítani, illetve a terméket az ügyfél rovására saját hatáskörben eladni. Az eljárást az eladónak előzetesen ki kell jelentenie és meg kell adnia az ügyfélnek a megfelelő további határidőt a termék átvételére.

 

VII. Reklamációs költségek és vita megoldása

1. Ha a reklamációt jogosnak ítélik, a vásárlónak jogában áll az igényelt jog érvényesítésével járó költségek megtérítésére.

2. Ha a reklamációt a forgalmazó jogosnak nem ítéli meg, a vásárló, esetleg a felek megegyezése alapján a forgalmazó, szakértői véleményre hivatkozva bírósági szakértőhöz fordulhat, hogy a hiba független szakvéleményezése történhessen.

3. Ha a vásárló – fogyasztó és a forgalmazó között nem jön létre megállapodás, a vásárló – fogyasztó panaszával a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez fordulhat, amely illetékes az ilyen fogyasztói viták kívánatos kizárólagos békés rendezésére a vásárlási szerződésből vagy a szolgáltatási szerződésből adódóan. További információk érhetők el a www.coi.cz weboldalon. Az alternatív vitarendezés lehetősége a ODR platformon keresztül is elérhető, amely az ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon érhető el. A forgalmazó és a vásárló közötti vitákat az általános bíróságok rendezik.

 

VIII. A minőségi jótállás szerződése

1. A forgalmazó a vásárló által felvevett tárgy átvételekor legkésőbb számla formájában átadja a vásárlónak azon adatokat, amelyek a jótállás érvényesítéséhez szükségesek. A vásárló kifejezett kérésére a forgalmazó jótállási jegyet is biztosít. Azonban, ha a tárgy természete lehetővé teszi, a forgalmazó számlát ad a vásárlónak a szükséges adatokkal.

2. Ha a jótállás nyújtása érdekében szükséges, a Vásárló által kapott jótállási jegyen a Eladó érthető nyelven magyarázza el a jótállás tartalmát, a feltételeit, időtartamát, és azt, hogy a jótállási igényeket hogyan lehet érvényesíteni. A jótállási jegyen az Eladó emellett jelezni fogja, hogy a jótállás nem érinti a Vásárló vásárlással kapcsolatos jogait.

 

IX. Hibajavítás ellenőrzése

A reklamációra átadott terméket csak az által a Vásárló által jelzett hibára tesztelik (a reklamációs űrlapon vagy a mellékelt hibaleírásban megadott hiba alapján). Az Eladó azt javasolja, hogy a hibákat írásban jelentsék, beleértve az elektronikus kommunikációt is.

Ha a reklamációt elutasítják, és ha a Vásárló hajlandó fizetni a javítást, akkor a javítás az érvényes szervizárak szerint kerül felszámolásra.

A fizetős javítás előtt a Vásárló értesítést kap az javítás áráról, hatóköréről és szükséges időről, a javítás pedig legkésőbb a termék átvételét követő 60 napon belül megtörténik. A fizetős javítás csak a Vásárló kifejezett beleegyezése (vagy a kötött szervizszerződés alapján) után végezhető el, amelyet az előző mondat szerinti tájékoztatást követően kell megtenni.

Ha a Vásárló vállalkozó és a reklamációt elutasítják, akkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az autószerelői szolgáltatások díját, valamint az autószerelői szolgáltatások hibaelemzésének és a szállítási díjának költségeit áthárítani a Vásárlóra a szervizárak szerint.

 

X. Adatmentés

Ha adatokat tartalmazó eszközöket ad át reklamációra vagy javításra (például mobiltelefon, tablet), a vásárló felelős a szükséges adatmentés biztosításáért és azok visszaéléstől vagy károsodástól való védelméért. A kereskedő nem vállal felelősséget az adatok elvesztéséért, károsodásáért vagy visszaéléséért, amelyek az adatok tárolására szolgáló eszközökön találhatók.

Az adattároló eszközök olyan eszközök, amelyek meghibásodása objektív jelenség véletlenszerű hibajelenséggel. A kereskedő ezzel a vásárlót figyelmezteti erre a tényre, és azt javasolja, hogy a felhasználói adatokat rendszeresen mentse más eszközökre (például felhőbe). Azonban ez a figyelmeztetés nem korlátozza a termék garanciáját.

A vásárló tudomásul veszi, hogy ha a reklamáció adattároló eszközök cseréjével kerül megoldásra, akkor az eredeti eszközt nem adják vissza.

 

XI. Reklamáció elutasítása

1. Szennyeződés miatt - A forgalmazó jogosult elutasítani a reklamációt abban az esetben, ha a reklamált termék és/vagy annak alkatrészei szennyezettek, vagy nem felelnek meg az áruk reklamációs eljárásának higiéniai biztonságára vonatkozó alapvető előírásainak.

2. Berendezésvédelem - Ha a hozzáférés a berendezéshez jelszóval, gesztussal vagy más hozzáférési védelemmel van védve, a vásárló köteles eltávolítani ezt a védelmet a reklamáció benyújtása előtt vagy a jelszót megadni a hiba leírásakor. Ellenkező esetben a forgalmazónak jogában áll elutasítani a reklamációt. A berendezés teljes hozzáférésének hiányában nem lehet a berendezést javítani vagy diagnosztizálni.

Ha a berendezésen bármilyen szolgáltatás aktíválva van, amely megvédi a berendezést a lopástól, a vásárlónak el kell távolítania ezt a szolgáltatást a reklamáció benyújtása előtt. Ellenkező esetben a forgalmazónak jogában áll elutasítani a reklamációt. Ide tartoznak például az Apple Find My, Xiaomi Find My Device és más hasonló szolgáltatások.

3. A vásárolt termék vagy szolgáltatás által a vásárló által végzett módosítások - Amennyiben a vásárló olyan terméket ad át reklamációra, amelyet a vásárló módosított, vagy a vásárló kérésére, a vásárló tudomásul veszi, hogy a szerviz beavatkozása következtében az ilyen módosítások értéke csökkenhet, és ezért nem lehet helyreállítani.

A vásárló által végzett módosítások például a telefon vagy más hasonló eszközre alkalmazott fólia vagy védőüveg, a skinek vagy matricák alkalmazása az eszközön, ruházaton alkalmazott foltok és hasonló módosítások.

 

Ez a reklamációs rendelkezés 2023. április 13-án lép hatályba, és érvényteleníti a korábbi reklamációs rendelkezéseket.